33 జిల్లాల అధ్యక్షులను ప్రకటించిన కేసీఆర్

 

33 జిల్లాల అధ్యక్షులను ప్రకటించిన కేసీఆర్

33 జిల్లాల అధ్యక్షులను ప్రకటించిన కేసీఆర్